รหัสผู้ใช้ = ตัวเลข 5 หลัก (ตามในบัญชีรายชื่อ)  

  รหัสผ่าน = เลขประจำตัว 10 หลัก หรือ 13 หลัก ที่ได้แจ้งข้อมูลไว้